0

[Drupal] Page Not Found – The requested page could not be found. Sau khi restore database

Hôm nay restore 1 trang Drupal 6 sang server mới, đã chỉnh chọt ngon nghẻ Database mà vẫn bị lỗi. Tình trạng:

  • Trang chủ vẫn vào bình thường
  • Chỉ một số bài viết bị lỗi không tìm thấy trang
  • Chỉ một số trang bị lỗi như trên
  • Chỉ một số ảnh bị lỗi “Không có quyền truy cập”
  • Đăng nhập bình thường

Chà chà, tìm mãi mới ra cách này đây: https://www.drupal.org/node/259709#comment-2440810

One day I got the error – but if I typed /index.php EVERYTHING was fine…. just that that page would never autoload.

SO:
a) I went in to the file found in SITES/DEFAULT – called settings.php
(I had to change its permissions so that I could save the file … that’s a 7 in the linux permissions world)
b) I changed the $update_free_access = FALSE; from FALSE to TRUE and saved
c) I went to the modules (control area at /admin/build/modules and clicked on update.php

The site came back when I was done.

Good luck to you!

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *